Ogłoszenia

Home / Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na „Organizację obecności na zagranicznych targach i misjach gospodarczych”, realizowaną w ramach projektu „Strategia promocji marek produktowych spółki YieldRiser na perspektywicznych rynkach zagranicznych”, dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej, PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Data ogłoszenia oferty: 07.09.2017

Dokumenty w formie pdf do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Yield Riser.

Zapytanie ofertowe – PDF
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – PDF
Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego – PDF
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy YieldRiser – DOC
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych – PDF
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług – PDF
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług YieldRiser – DOC
Załącznik nr 5 – Wzór umowy – PDF